Privacy Policy

Privacy bescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Sleetjes.nl website, ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Sleetjes.nl respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Sleetjes.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma`s waarmee je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Sleetjes.nl website zal de door jouw aangeleverde persoonlijke gegevens alleen zelf gebruiken voor haar commerciële doeleinden en niet aan andere bedrijven ter beschikking stellen. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Sleetjes.nl website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Om Sleetjes.nl in staat te stellen haar website op jouw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Sleetjes.nl website gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Verstrekte informatie

Door informatie aan Sleetjes.nl te verstrekken of Sleetjes.nl materiaal toe te zenden stem je ermee in dat Sleetjes.nl deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat je ervoor in dat gebruik door Sleetjes.nl geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de Sleetjes.nl website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Sleetjes.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Sleetjes.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door Sleetjes.nl gewenst moment naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.